سوزن دوزی هانُل

سفارش سوزن دوزی،
بهترین کیفت در کمترین زمان

سوزن دوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی اشهن

کروات سوزن دوزی بلوچ قرمز

1,120,000 تومان

کراوات قرمز در کنار کراوات آبی یکی از پرطرفدارترین کراوات‌ها در میان تجار معتبر و سیاستمداران بزرگ است

 • نام محصول: کراوات قرمز سوزندودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز مشکی _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

  کراوات قرمز با پیراهن مشکی

کراوات زنانه

کروات سوزن دوزی بلوچ قرمز

1,120,000 تومان

کراوات قرمز در کنار کراوات آبی یکی از پرطرفدارترین کراوات‌ها در میان تجار معتبر و سیاستمداران بزرگ است

 • نام محصول: کراوات قرمز سوزندودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز مشکی _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

  کراوات قرمز با پیراهن مشکی

کراوات سوزن دوزی طوسی

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی بلوچی سرمه ای

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: سرمه ای _ دو رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی قرمز مشکی

980,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی قرمز اشهن

880,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی قرمز بلوچی

880,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی زیبا

890,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی آبی

950,000 تومان

The calmness of the sea, the vastness of the ocean, all in one tie

 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: آبی _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کروات سوزن دوزی لاکچری اشهن

910,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی سرمه ای

830,000 تومان
جذابیت و شیک بودن بسیاری از ست‌های لباس زنانه با کراوات بسیار بیشتر می‌شود.
 • نام محصول: کرواوات سوزندوزی
 • رنگ قالب زمینه: سُرمه‌ای _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزندوزی قرمز اشهن

920,000 تومان

کراوات قرمز در کنار کراوات آبی یکی از پرطرفدارترین کراوات‌ها در میان تجار معتبر و سیاستمداران بزرگ است

 • نام محصول: کراوات قرمز سوزندودزی
 • رنگ قالب زمینه: قرمز _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

  کراوات قرمز با پیراهن مشکی

کراوات سوزندوزی zah02003

880,000 تومان
پوششِ تزیینیِ فاخر، کراوات سوزن دوزی شده‌ی سرمه‌ای است.
 • نام محصول: کروات سوزندزی
 • رنگ قالب زمینه: سُرمه‌ای
 • جنس پارچه: نخ ابریشم

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات زرد بنفش اشهن

1,120,000 تومان

A beautiful combination of yellow and purple, for specific occasions

ارزش کار دست را حس می کنید. اگر تاکنون از کراوات استفاده نکرده‌اید، شاید فرصت مناسبی باشد که این تجربه‌ی لذت‌بخش را به خود هدیه دهید 

 • نام محصول: کرواوات سوزن دوزی
 • رنگ قالب زمینه: زرد _ چهار رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • عرض پهن ترین قسمت: ۷.۵ سانتیمتر
 • طول محصول: ۱۵۷ سانتی متر
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته

سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی بلوچی سفید سرمه ای

850,000 تومان
 • نام محصول: کراوات سوزن دودزی
 • رنگ قالب زمینه: سرمه ای _ سه رنگ
 • جنس پارچه: نخ ابریشم
 • زمان آماده سازی سفارش: سه هفته
 • سوزن دوزی این کراوات با دست و بر اساس سفارش مشتری انجام می شود. آماده سازی هر یک از کراوات های سوزندوزی شده دست دوز، حدودا دو الی سه هفته زمان می برد. بنابراین کراوات مورد نظرتان را به موقع سفارش دهید. همچنین مطابق روال تمام فروشگاه های اینترنتی در دنیا، کار دست سفارشی ممکن است دقیقا مطابق با تصویر سایت نباشد و تا حدی تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در هنگام سفارش کراوات مورد نظرتان در نظر داشته باشید.

شما برای تهیه کراوات‌های سوزن‌دوزی هانُل می‌توانید با ورود به بخش فروش کراوات‌ها از محصولات متنوع دیده کنید و کراوات مورد نظرتان را انتخاب کنید. از جمله مزیت‌های محصولات فروشگاه هانُل درج مشخصات کامل محصولات و نقد و نظر درباره آن‌ها است. ضمن این که وجود عکس‌های مختلف از محصول به شما کمک می‌کند انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

کراوات سوزن‌دوزی سفارشی اشهن

کراوات در بین همه پوشیدنی‌ها و اکسسوری که استفاده می‌کنیم ممکن است در نگاه اول یک جزء کم‌ اهمیت به نظر برسد، اما اهمیت ندادن به آن اشتباه بسیار بزرگی است. چون همین اکسسوری کوچک می‌تواند در ظاهر افراد تفاوت‌های بزرگی به‌ وجود آورد.

اگر ما به عنوان یک ایرانی، کراواتی که انتخاب می‌کنیم، مزین به هنر اصیل ایرانی همچون سوزن‌ دوزی زنان بلوچ این سرزمین باشد آن ‌وقت همین جزء به ‌ظاهر کوچک می‌تواند از ما یک شخصیت خوش ‌سلیقه، شیک و اصیل نشان بدهد.

هنر سوزن ‌دوزی

در پژوهش‌های تاریخی که انجام شده به نظر‌ می‌رسد قدمت بسیاری از انواع دست‌ دوخته‌های شبیه به سوزن‌ دوزی به بیش از چند هزار سال برسد. البته چه سابقه چند هزار ساله صحیح باشد و چه قدمت چند صد ساله، نکته مهم این هنر این است که همچنان تازگی و کاربرد خودش را حفظ کرده و با زمان جلو آمده است.

در هنر سوزن ‌دوزی، هنرمند طرح خود را با استفاده از یک رنگ ساده و ملایم روی پارچه رسم می‌کند. این طرح می‌تواند بسته به سلیقه هنرمند تغییر کند. البته معمولا برای این هنر از طرح‌های ساده‌ای استفاده می‌کنند. پس از رسم شکل با کمک نخ‌های رنگی، بخیه‌هایی روی طرح می دوزند. در نهایت یک طرح دوخته‌شده رنگی به‌ دست می‌آید که می‌شود از آن استفاده‌های متفاوتی انجام داد. از جمله دوخت کراوات که می‌تواند تلفیق جذابی از پوشش مدرن و سنتی باشد.

کراوات سوزن‌ دوزی

کراوات سوزن‌ دوزی بلوچی یکی از خاص‌ترین و شیک‌ترین محصولات سوزن ‌دوزی است که با دقت و ظرافت تمام به صورت سفارشی دوخته می‌شود. این کراوات را هم می‌توانید با لباس و تیپ اسپرت و هم رسمی بپوشید.

همان‌طور که گفته شد هنر سو‌زن ‌دوزی تا حد زیادی حاصل تناسبات بسیار دقیق و حساب‌ شده از جمله تعداد زیادی از عناصر هندسی مانند مثلث، مربع، لوزی و غیره است. در کراوات سوزن‌ دوزی شده این اشکال با بهترین الگو و ترکیب بر روی کراوات نقش بسته‌اند و ترکیبی بسیار شیک و جذاب را خلق کرده‌اند که تلفیق درخشانی از اصالت ایرانی و سبک پوشش غرب را رقم زده‌اند.

مناطق صاحب هنر سوزن‌ دوزی

سوزن‌دوزی در مناطق مختلف کشور همچون اصفهان (ارامنه)، بختياری‌ها، شمال كشور (تركمن‌ها)، خراسان و يزد (زرتشتيان) سابقه دارد اما به‌ طور مشخص نام آن با قوم بلوچ و استان سیستان و بلوچستان عجین شده است که نمونه‌های زیبایی از این هنر را همواره خلق کرده‌اند.

مهم‌ترین مراکز تولید سوزن ‌دوزی در سیستان و بلوچستان عبارت است از: اسپکه، هریدک، کوپچ، پیپ، مته سنگ، چانف، مهنت، ایرندگان، قاسم آباد، گشت، سوران، کله گان، بمپور، اسماعیل آباد و زاهدان.

سوزن‌ دوزی بلوچ یا بلوچی ‌دوزی

سوزن‌ دوزی بلوچی تقریبا محبوب‌ترین نوع رودوزی لباس است که بر اساس سلیقه زنان بلوچ و با الهام از رویاهای آن‌ها به وجود آمده و به همین دلیل این نام برایش انتخاب شده است. این نوع سوزن‌ دوزی با نخ‌های ابریشمی رنگی دوخته می‌شود‌. رنگ این نخ‌ها طبیعی است و در طول زمان تغییر نمی‌کند.

این هنر برای تزیین لباس سنتی زنان و مردان بلوچ کاربرد زیادی دارد و امروزه به پوشش مردم سایر مناطق کشور، شهرنشینان پایتخت و سایر کلان‌ شهرها هم راه پیدا کرده است. در این تزئینات می‌توانید طرح‌های زیبایی از اشکال هندسی منظم با طرح‌ها و عناصر خاص را ببینید. طرح بلوچی‌دوزی اغلب بر پایه تکرار اشکال منظم شکل می‌گیرد و بیشتر به صورت افقی است. رنگ‌های غالب در این نقوش شاد است و رنگ‌های تندی مانند نارنجی، زرد و قرمز بیشتر از همه دیده می‌شوند.

خرید محصول سوزن‌ دوزی، کمک به فرهنگ و صنعتی اصیل

یکی از مشکلات مناطق محروم کشور از جمله بسیاری نقاط استان سیستان و بلوچستان، بیکاری و کمبود درآمد است. اگر بدانیم که انتخاب هوشمندانه ما باعث پا گرفتن صنعت خانگی و هنرمندانه دست‌ دوزی در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان می‌شود قطعا به انجامش بیشتر ترغیب می‌شویم.

ما با خرید و استفاده از محصولات سنتی و کاملا ایرانی سوزن‌ دوزی، علاوه بر این که به گذشته و هنر سرزمین خودمان احترام می‏گذاریم و سبک پوششی زیبایی را برای خودمان انتخاب می‏کنیم، می‌توانیم هم زمان این فرصت را در اختیار زنان و مردان هنرمند بلوچ قرار دهیم که با مشغول شدن به سوزن ‌دوزی و تولید کراوات بخش زیادی از مشکلات اقتصادی‌شان را حل کنند.

 جنس کراوات سوزن‌ دوزی اشهن

کراوات‌های عرضه شده در فروشگاه اشهن از پارچه با کیفیت مناسب از جنس نخ ابریشم هستند. دلیل انتخاب این نوع پارچه استحکام مناسب آن است که در نتیجه سوزن‌ دوزی روی کراوات شکل پایدار و زیبایی پیدا می‌کند. این کراوات‌ها در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف در فروشگاه اشهن قابل دسترسی و سفارش است.

 ست کردن کراوات با انواع لباس

مهم‌ترین نکته‌ای که باید بدانید این است که کراوات نیز جزئی از استایل شما محسوب می‌شود و متفاوت از دیگر لباس‌هایتان نیست. بنابراین باید با تمام اجزا از جمله، پیراهن، شلوار، کت، حتی کمربند شما ست و هماهنگ باشد. ضمنا باید حواس‌تان باشد کراوات در ظاهر شما معمولااولین چیزی است که به چشم می‌آید، پس حتما باید در انتخاب درست آن اهمیت بدهید.

اندازه کراوات

انتخاب طول کراوات بسیار حائز اهمیت است. مهم نیست قد شما چقدر است، هنگام انتخاب کراوات باید دقت کنید که کراواتی که به گردن بسته می‌شود باید دقیقا تا خط کمربند شما باشد. کراوات‌ها از نظر پهنا و باریکی نیز متفاوت هستند. کراوات‌های معمولی بین  ۵.۵ تا ۷.۵ سانتی‌متر پهنا دارند. کراوات‌های پهن‌تر از آن بیشتر جنبه رسمی و دیپلماتیک دارند، اما کراوات‌های معمولی را می‌توان هم در مکان‌های رسمی و هم در محیط‌های شهری و خانوادگی استفاده کرد.

در مورد گره کراوات نیز باید بدانید استفاده از گره‌های بزرگ به‌ هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. حدود ۸۵ نوع گره متفاوت می‌توان برای کراوات در نظر گرفت که معروف‌ترین آن‏ها “چهار در دست” است، این گره امکان استفاده در تمام شرایط را دارد اما گره‌هایی وجود دارد که مخصوص کراوات‌های پهن یا باریک است و یا برای یقه‌های خاصی طراحی و استفاده می‌شود.

قیمت کراوات سوزن‌ دوزی بلوچی

این کراوات‌ها با توجه به اختصاصی بودن و کار زیادی که روی آن‌ها انجام می‌شود، طبیعتا قیمت بالاتری از قیمت کراوات معمولی دارند. اما از نظر جنس ابریشم به کار رفته، منحصربه‏فرد بودن و جزییات ظاهری که در دوخت آن‌ها به کار رفته قابل مقایسه با سایر کراوات‌های موجود در بازار نیستند.

قیمت این کراوات‌ها در سایت اشهن در بازه بین 500 هزار تومان تا 700 هزار تومان عرضه می‌‌شوند و تحویل آن‌ها با توجه به زمان‌بر بودن دوخت‌شان بین دو تا سه هفته زمان می‌برد که اگر کادو در نظر دارید باید این زمان را مورد توجه قرار دهید.

نقش‌های متداول سوزن ‌دوزی

در صنعت سوزن‌ دوزی از نقوش متنوعی استفاده می‌شود که هماهنگی حساب شده‌ای با هم دارند و زمینه‌ها و بافت‌های چشم‌نوازی را خلق می‌کنند.

 نقوش انسانی: از این نقوش در هنر سوزن ‌دوزی تقریبا اصلا استفاده نمی‌شود یا خیلی کم استفاده می‌شود و این نوع نقش بر روی قالیچه‌ها کاربرد بیشتری دارد.

نقوش حیوانی: برگرفته از انواع حیوانات است که این حیوانات ممکن است در اطراف و خود منطقه وجود داشته باشد، مانند نقش طاووس برگرفته از ذهنیات فرد است که به خاطر زیبایی آن را به کار می‌برد.

نقوش گیاهی: وجود نداشتن گل در بلوچستان ذهن سوزن ‌دوز را بر آن داشته تا به نقش‌ آفرینی آن بپردازد و با کنار هم قرار دادن چند مربع، لوزی، مثلث یا مستطیل انواع گل و نقش‌ها را می‌آفرینند.

نقوش هندسی: نقش‌های هندسی بیشترین کاربرد را نه تنها در سوزن‌ دوزی بلکه در انواع فعالیت‌ها مانند سفال، زرگری می‌تواند داشته باشد.

ویژگی پارچه‌های سوزن ‌دوزی

سوزن‌ دوزی‌ها معمولا بر روی پارچه‌هایی از جنس ابریشم یا کتان انجام می‌شوند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا الگوها بر روی پارچه‌های کتان کشیده و سپس گلدوزی می‌شوند. چهارنوع دوخت سنتی و مخصوص به نام‌های تامور، باسمه، زنجیره‌ای و کاندی خیل برای گلدوزیِ انواع مختلفی از طرح‌ها و الگوهای سوزن ‌دوزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نخ‌های مخصوص سوزن‌ دوزی معمولا با استفاده از رنگ‌های گیاهی تهیه می‌شوند. اما در سوزن ‌دوزی‏های جدید و صنعتی رنگ‌های مصنوعی نیز به کار می‌روند. هرچند این رنگ‌ها به اندازه رنگ‌های طبیعی کنتراست و شفافیت ندارند.

برای تهیه هر کدام از رنگ‌های طبیعی از یک گیاه به خصوص استفاده می‌شود. مثلا در رنگرزی به شیوه سنتی رنگ آبی نیلی را از ایندیگو،  قرمز را از دانه‌های روناس، سبز را از ترکیب سماروغ (نوعی قارچ) و نیل می‌گیرند و سیاه را از ترکیب اکسید آهن و پسته می‌گرفتند.

کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کروات اشهن _ کربات اشهن

کراوات سوزن ‌دوزی برای هدیه

اگر شما هم هر بار برای هدیه دادن به آقایان دچار مشکل می‌شوید بهتر است بدانید یکی از مطمئن‌ترین و شیک‌ترین هدیه‌ها به یک آقای خوش‌ سلیقه و خوش‌ پوش اهدای یک کراوات منحصربه‏فرد است. انتخاب یکی از کراوات‌های ظریف و خوش‌ نقش سوزن ‌دوزی شده می‌تواند نشان‌گر این باشد که آدم بسیار خوش‌ سلیقه‌ای هستید و ارزش بسیاری برای فرد مقابل‌تان قائل هستید.

قوانین ترکیب رنگ‌ها در سوزن ‌دوزی کراوات

در بلوچی ‌دوزی رنگ‏ها با قانون مشخص باهم ترکیب می‌شوند. رنگ‌های اصلی به کاررفته در سوزن‌ دوزی بلوچی سنتی شامل شش رنگ اصلی است. هرچند که در میان زنان بلوچ از قدیم به هفت رنگ رایج است و دوختی که این رنگ‌ها را در خود دارد دوخته هفت ‌رنگ می‌گویند. دلیل این موضوع هنوز ناشناخته است. شاید در دوران کهن یکی از رنگ‌ها حذف شده ‌است.

رنگ‌های اصلی سوزن ‌‌دوزی

شش رنگ قرمز، سبز، قهوه‌ای تیره، سیاه، سفید و آبی  که رنگ‌های اساسی دوخت سنتی بلوچی ‌دوزی را تشکیل می‌دهند. ۸۰ درصد طرح اولیه بلوچی دوزی با رنگ قرمز انجام می‌شود. در واقع شالوده و اساس طرح اولیه عمدتاً با رنگ قرمز شروع می‌شود و بعد از کشیدن طرح اولیه همچون نقاشی با شش رنگ دیگر پر می‌شود.

یک قانون در بلوچی ‌دوزی وجود دارد و آن هم این است که طرح‌ها باید به ‌طور سه تایی پر شوند (پر شدن معادل رنگ‌آمیزی نهایی در نقاشی را دارد). بدین صورت که طرح اول قهوه ای تیره، طرح دوم قرمز و طرح سوم سفید. سپس فواصل بین طرح قرمز وقهوه ای تیره، با سبز پر می‌شود. فواصل بین طرح قرمز و سفیدُ با ابی پر می‌شود فواصل مابین طرح سفید و قهوه ای با سیاه پر می‌شود؛ و این تکرار همچنان ادامه می‌یابد درسرتاسر دوخت.

ترکیب‌های متداول رنگی در سوزن ‌دوزی

ذکر این نکته ضرروی است که این شش رنگ را می‌توان از هردرجه‏ای از آن رنگ به دلخواه تنظیم کرد. رنگ قرمز و همه مشتقات آن همچون مرجانی، گوجه‌ای، آجری، گیلاسی، زرشکی،  آلبالویی و حتی نارنجی‌های روشن و تیره و حتی زرد می‌توانند به‏ کار روند.

در آبی می‌توان همه مشتقات آبی را به کار برد یعنی سرمه‌ای، آبی روشن، آبی نفتی و حتی سبزآبی یا همان فیروزه‌ای. در سبز هم همه مشتقات سبز را می‌توان به‏ کار برد مثل سبز یشمی، سبز پررنگ، سبز چمنی و حتی پسته‌ای. همه انواع مشتقات قهوه‌ای را هم می‌توان به‏ کار برد اما معمولاً از قدیم قهوه‌ای خیلی تیره رایج تراست. سفید را می‌توان هم خود سفید یا رنگ کرمی به‏ کار برد.

ترکیب رنگ‌های پررنگ وکم‌رنگ یا رنگ‌های خیلی روشن یا خیلی تیره بسته به سلیقه و ذوق سوزن دوز بلوچ دارد و در بین زنان و دختران بلوچ براساس مد و تنوعی که هرسال ایجاد می‌کنند فرق می‌کنند. درهر دوره‏ای طیف‌های کم رنگ وپررنگ و یا روشن یا تیره‏ای از این هفت رنگ را مد   می‌کنند و می‌دوزند و می‌پوشند.

معنی رنگ‌های کراوات سوزن‌ دوزی

بر کسی پوشیده نیست که در صنعت‌های مختلف از جمله صنعت مد و فشن ، تبلیغات ، غذا و… از روان‌شناختی و تاثیر روانی رنگ‌ها به منظور رساندن پیام خود به مخاطب استفاده می‌کنند. هنگامی که شما از لباسی با رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنید برخی معانی را به طرف مقابل‌تان منتقل می‌کنید.

در کراوات‌های سوزن ‌دوزی اشهن هم رنگ‌های مختلفی با ترکیب مشخص به‏ کار رفته که می‌توانید با توجه به ست لباس‌های خودتان و توضیحاتی که آورده می‌شود رنگ مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

کراوات قرمز

احتمالا شما هم در بخش‌های خبری تلویزیون، افراد سیاستمدار و قدرتمند جهان را همراه کراوات قرمز دیده‌اید. این افراد با بستن این رنگ کراوات در پی القای حس قدرت به دیگران‌ هستند. در واقع این رنگ سمبلی از قدرت است. رنگ کراوات قرمز برای موقعیت‌هایی که می‌خواهید قدرتمند به‏ نظر برسید گزینه مناسبی است.

همیشه رنگ قرمز با پرخاشگری، شور و شوق، جاه طلبی، قدرت و ترکیبی از این ویژگی‌ها همراه بوده است و به ندرت اتفاق می‌افتد که بخواهد اعتماد را نشان دهد. اگر می‌خواهید در طول سخنرانی یک فرد صادق و گرم دیده شوید لطفاً از کروات قرمز اجتناب کنید.

کراوات نارنجی

از نارنجی همیشه به عنوان رنگی شاد نام برده می‌شود. بسته به سایه‌ای از نارنجی که انتخاب می‌کنید می‌توانید در فصول مختلف از آن استفاده کنید. معمولا در بهار از رگه‌های روشن نارنجی استفاده

می‌شود. رگه‌های تیره نارنجی مناسب فصل پاییز هستند.

رنگ شناسی کراوات

کراوات آبی

این رنگ حس هوش و اعتماد را به مخاطب منتقل کرده و به دلیل آن که نماد اقیانوس و یا آسمان است بر ذهن مردم اثری مثبت می‌گذارد. به قول معروف ایمن‌ترین رنگ برای  کراوات، آبی است. از طریق این رنگ کراوات راحت می‌توان با دیگران ارتباط گرفت.

رنگ آبی در کراوات، الهام ‌بخش بوده و به همین خاطر از آن در لباس پلیس‌ها و در برخی کشورها خلبان‌ها و یا نیروی دریایی استفاده می‌شود. یک کراوات آبی که طرح دارد می‌تواند حس حرفه‌ای بودن کلاسیک را منتقل کند. همچنین به دلیل خنثی بودن این رنگ در مقاصد تجاری مانع انتقال پیامی خاص برای طرف مقابل می‌شود. آبی پر رنگ منجر به دیده شدن بیش از حد نرمال شما می‏شود اما آبی کم رنگ حس آرام و متفکر بودن به شما می دهد.

کراوات مشکی

یکی از رنگ‌های رسمی که شما می‌توانید برای کراوات خود انتخاب کنید، مشکی است. این رنگ از جاذبه به خصوصی برخوردار بوده و به همین جهت انتخاب خیلی از آقایان کراوات‏های مشکی و یا تیره مایل به مشکی است. این رنگ با لباس‌های بسیاری ست می‌شود و می‌تواند منجر به انتقال حس قدرت و مردانگی شود. رنگ مشکی به اشخاص کمک می‌کند تا توجه فرد مقابل را از صرف ظاهر به شخصیت‌شان معطوف کنند.

رنگ های متفاوت

کراوات سبز

این رنگ در کراوات دارای معانی مختلفی است به طور مثال در برخی کشورها به معنای تولد دوباره و یا نماد ثروت است. برای محیط کار مناسب نیست و بسیار جیغ خواهد بود. در بحث روانشناسی رنگ‌ها به نقل از دانشمندان دانشگاه آمستردام، رنگ سبز موجب تقویت روحیه مثبت در شما و اطرافیان‌تان می شود. اشخاصی که در زندگی فعالیتی سیاسی دارند به این رنگ تمایل دارند.

انتخاب این رنگ برای کراوات کار دشواری است چون باعث حواس‌ پرتی اطرافیان بوده و پیدا کردن کت و شلوار مناسب آن سخت است. با این حال اگر خواستید پیراهنی برای این رنگ کراوات انتخاب کنید رنگ خنثی و یا سبز روشن گزینه مناسبی هستند.

کراوات قهوه‌ای

در بحث روانشناسی رنگ‌ها این رنگ شخصیتی منطقی و هوشمند در ذهن تداعی می‌کند. جزو رنگ‌هایی است که می‌توان در هنگام تدریس یا کار فروش از آن  یا رنگ زرد استفاده کرد. زمانی که قصد انتخاب کراوات قهوه‌ای را داشتید مراقب باشید که زیاد ساده نباشد، زیرا کراوات قهوه‌ای ساده نشان‌دهنده شخصیتی کسل‌کننده خواهد بود.

کاربرد سوزن‌ دوزی سنتی

این هنر از گذشته دور در بسیاری تزیینات پوششی و دکوراتیو خانه در مناطقی از سیستان و بلوچستان کاربرد داشته است. امروزه هم این هنر قدیمی به‌‌ خوبی وارد زندگی شهرنشینی و مدرن شده است. از جمله استفاده از آن در رومبلی‌ها، رومیزی‌ها، آباژور، پرده‌ها، کوسن و … که به ظاهر خانه شکلی زیبا و ایرانی می‌بخشد.

سوزن‌دوزی همچنین در لباس‌های امروزی از جمله‌ مانتوهای رسمی و کلاسیک، کیف‌های دستی و شال‌ها‏، همچنین شلوار و پیراهن کاربرد دارد. امروزه استفاده از آن در دستبند و کراوات و کلاه هم کاملا متداول شده است.

انواع سوزن‌دوزی از نظر تراکم

در سوزن‌دوزی بلوچ سه الگوی متداول دوخت به نام‌های پُرکار، میانکار و کم‌کار رایج است. منظور از این سه شیوه میزان تراکم نقوش سوزن‌دوزی روی پارچه است، به این ترتیب که اگر تمام پارچه مد نظر سوزن ‌دوزی شود، “پُرکار” محسوب می‌شود. اما اگر بیشتر نوع دوخت قسمت‌های پارچه سوزن‌دوزی شود و فواصل کمی باقی بماند، “میان‌کار” و اگر فواصل باقی‌مانده زیاد باشد دوخت “کم‌کار” نامیده می‌شود.

باورهای قومی سوزن‌دوزی

اصل مهمی که در نقش‌های سوزن‌ دوزی بلوچ رعایت می‌شود این است که تا کنون تقریبا هرگز از نقش انسان استفاده نشده‌ است. به نظر می‌رسد این امر تحت تأثیر باور و اعتقادات این مردم است،

بنابراین نقش‌های مورد استفاده همیشه حاصل ذهن آنان و به صورت هندسی بوده و بر اساس شمارش تار و پود انجام می‌گیرد؛ اغلب اشکال هندسی مثلث و لوزی است که طرز قرار گرفتن در کنار هم و پرکار و کم‌کار بودن آن‌ها؛ طرح‌ها را از هم متمایز می‌کند.

انواع دوخت در سوزن‌ دوزی بلوچی

نوع دوخت هر منطقه عامل دیگر تقسیم‌بندی انواع سوزن‌ دوزی است که هر منطقه اصالت خاص خود را دارد. کلیه دوخت‌های بلوچستان به صورت افقی انجام می‌گیرد و از شمارش تار و پود پارچه استفاده می‌گردد.

تمامی سوزن‌دوزی‌ها به صورت انواع زیگزاگ‌های ریز و درشت، دوخت کشباف، ریز بافت، درشت بافت و انواع دندان ‌موشی است. هر منطقه‌ای از استان دوخت مخصوص دارد. مثلاً سراوانی‌ها دوخت‌های دندان‌ موشی و زیگزاگ همراه با جوک‌ دوزی به ‌کار می‌برند؛ در زاهدان بیشتر از جوک‌ دوزی استفاده می‌شود. ایرانشهر و چابهار از دوخت‌هایی که روی پارچه لباس دوخته می‌شود و دارای آینه فراوان می‌باشند، استفاده می‌کنند.

کراوات هم برای خانم‌ها، هم آقایان

در تصور عموم کراوات مخصوص آقایان تلقی می‌شود. در واقع این اکسسوری، پیش از این تنها مورد استفاده آقایان بوده اما امروزه در میان بانوان شیک‌ پوش نیز رایج است. خانم‌ها متناسب با ست لباسی که به تن دارند می‌توانند در بسیاری از مراسم رسمی، محیط‌های کاری و میهمانی‌ها از کراوات استفاده کنند.

در مورد بعضی کراوات‌ها، خانم‌ها می‌توانند چندین برابر جذاب‌تر از آقایان به نظر برسند. در این پوشش، معمولا خانم‌ها از بلوز یقه کرواتی که در زیر کت استفاده می‌شود تا مناسب بستن کراوات بر روی آن باشد. استفاده از کراوات زنانه با سارافون هم بسیار شیک و زیباست و دختران نوجوان هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

صنایع دستی سوزن ‌دوزی اشهن

بر اساس کاربردهایی که در بالا اشاره شد، در سایت اشهن انواعی از وسایل، دکوری و پوشاک سوزن‌ دوزی وجود دارد و قابل خریداری است. از جمله کراوات‌ها که در طرح‌ها و رنگ‌های مختللف ارائه شده و شما می‌توانید با قیمت مناسب و پشتیبانی مطمئن خریدی آسان از فروشگاه اشهن را تجربه کنید.

خرید کراوات سوزن ‌دوزی‌ از اشهن

فروشگاه اینترنتی اُشهَن به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه‌های آنلاین در زمینه عرضه کالاهای دکوری، تزیینی، اکسسوری، صنایع دستی و … افتخار دارد لوازم مورد نیاز شما مشتریان عزیز را با پایبندی به اصول مشتری‌ مداری و ضمانت سلامت کالا به شما عرضه کند و به این ترتیب تجربه یک خرید لذت‌بخش را برایتان فراهم آورد. hanol-handicrafts

شما برای تهیه کراوات‌های سوزن‌دوزی اشهن می‌توانید با ورود به بخش فروش کراوات‌ها از محصولات متنوع دیده کنید و کراوات مورد نظرتان را انتخاب کنید. از جمله مزیت‌های محصولات فروشگاه اشهن درج مشخصات کامل محصولات و نقد و نظر درباره آن‌ها است. ضمن این که وجود عکس‌های مختلف از محصول به شما کمک می‌کند انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.

کراوات سوزن دوزی چلیپا

کراوات یکی از پر طرفدارترین اکسسوری های مورد استفاده مردان و زنان در سرتاسر دنیاست. این اکسسوری پرکاربرد در اکثر ست های کت و شلوار،  در مراسم مختلف رسمی و نیمه رسمی و در محیط های کار مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان آن را در ست های پیراهن و شلوار و بدون کت برای محیط های نیمه رسمی به کار برد. استفاده فراگیر از این اکسسوری  باعث شده برندهای مختلف طراحی مد، انواع ابتکارها را در طراحی و رنگ آمیزی کراوات ها امتحان و اجرا کنند.

تزیین کراوات با استفاده از هنر سوزن دوزی بلوچ

در ایران نیز، همگام با بومی سازی طراحی انواع لباس و اکسسوری ها، جدیدترین کراواتها  با الهام از هنرهای دستی مناطق مختلف کشورمان دوخته میشوند. یکی از زیباترین خلاقیت ها در این زمینه،  تزیین کراوات با استفاده از هنر سوزن دوزی بلوچ است. این هنر که نقش هایش از عناصر مختلف طبیعت الهام گرفته شده اند، هنر دستان زنان سختکوش بلوچستان است که با استفاده از ابزار آلات بسیار ساده شامل نخ (معمولا از جنس ابریشم و پنبه)، سوزن  و انگشتانه انجام میشود.

چلیپا واژه ای آرامی و به معنای دو خط متقاطع عمود بر هم است

همانطور که از نام کراوات سوزندوزی چلیپا پیداست، اساس طرح های سوزندوزی در این کراوات،  طرح چلیپا است. چلیپا واژه ای آرامی و به معنای دو خط متقاطع عمود بر هم است که چهار پره را ایجاد میکند. این نماد در اکثر فرهنگ ها نشانه خوش یمنی، اتفاقات خوب و عمر طولانی بوده است.

اما بسیاری از  یافته های باستان شناسی نشان میدهند این نماد اصالتا مختص ایرانیان بوده و از نمادهای آیین مهری یا میترائیسم شمرده میشده است.  در آیین مهر این نشان را گردونه مهر میدانستند و چهار پره آن را چهار عنصر اصلی آب و باد و خاک و آتش در نظر میگرفتند که گردش آن بر حول محور خود، چرخ زندگی یا گردونه مهر را ایجاد میکند.

چلیپا نماد فراوانی و دارای بار مغناطیسی مثبت

برخی نیز آن را نمادی از خورشید و پرتوهای آن میدانند. همچنین چلیپا نماد فراوانی و دارای بار مغناطیسی مثبت (دریافت رحمت و برکت) میدانستند و معتقد بودند این طرح به کسانی که آن را همراه دارند، احساس آرامش میدهد. تکرار طرح های چلیپا در کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای،  کراواتی زیبا و شیک خلق کرده است که پوشیدن آن شما را به ریشه های فرهنگ اصیل آریایی تان نزدیک میکند. 

ترکیب رنگ ها در کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای، آبی نفتی و سفید است. رنگ های مختلف و طیف های متفاوت آنها، برای ذهن انسان دارای بارهای احساسی متفاوتی میباشند. اگرچه که این بار احساسی میتواند بر اساس نوع تجربیات هرکس متفاوت باشد، اما قواعد کلی و جهانی نیز درباره انرژی های خاصی که هر رنگ به ذهن انسان منتقل میکند کشف شده است.

رنگ آبی سرمه ای

یافته های علمی جدید نشان میدهند که رنگ آبی سرمه ای آرامش بخش ترین رنگ هاست و استفاده از این رنگ در طراحی دکوراسیون اتاق یا در پوشش افراد، میتواند سهم به سزایی در کاهش اضطراب و افسردگی آنها داشته باشد.

از دیگر مزیت های غیر قابل چشم پوشی رنگ سرمه ای،  شیک بودن آن است. این رنگ در افراد القای حس ثبات، قدرت و اطمینان میکند و میتواند خلاقیت را در آنها شکوفا کند. افرادی که از رنگ سرمه ای و طیف های مشابه آن مانند آبی نفتی در دکوراسیون منزل و یا در پوشش خود استفاده میکنند، عمدتا افرادی باهوش، مسئولیت پذیر و مستقل هستند. آنها اغلب افرادی صادق و درستکارند و حس بشردوستی بالایی نیز دارند.

باید توجه داشت که رنگ سرمه ای، یک رنگ سرد است. استفاده از آن به تنهایی میتواند ظاهری بی روح و کسل کننده به شما ببخشد. ترکیب این رنگ با رنگ های گرم مانند قرمز یا نارنجی، میتواند یک ست بسیار جذاب به شما هدیه بدهد. ترکیب این رنگ در کنار دیگر طیف های رنگ آبی (که بیشتر متمایل به تیره هستند) و نیز رنگ سفید، از سرد بودن این رنگ می کاهد و ظاهر شما را شیک و مجلسی میکند.

کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای، به همین دلیل، یک کراوات بسیار شیک و مناسب موقعیت های رسمی، نیمه رسمی و خاص است. این کراوات را میتوانید با پیراهن های سفید، مشکی، سرمه ای و آبی نفتی ست کنید. کت و شلوار شما نیز بر اساس رنگ پیراهن میتواند مشابه همین رنگ ها انتخاب شود.

کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای، همچون دیگر کراوات های سوزندوزی بلوچ اشهن، دارای پارچه ای از جنس نخ و ابریشم است. این پارچه یکی از بهترین انواع پارچه ها، هم برای سوزندوزی و هم برای دوخت کراوات های مجلسی است. برق خاص این نوع پارچه آن را مناسب موقعیت های رسمی و خاص میکند. تار و پود پارچه در سوزندوزی بسیار حائز اهمیت است. پارچه مناسب برای سوزندوزی باید دارای تار و پود منظم و کاملا عمود بر هم باشد.

پارچه نخ و ابریشم

پارچه نخ و ابریشم به همین دلایل، پارچه مناسبی جهت دوخت کراوات های سوزندوزی اشهن میباشد. دقت کنید برای حفظ ظاهر کراوات، بهتر است آن را با دست و آب سرد بشویید و در جایی به صورت صاف قرار دهید تا به آرامی خشک شود. بهتر است در شست و شوی این نوع کراوات از ماشین لباسشویی استفاده نکنید و در صورت تمایل به اتو کردن، این کار را با درجه ملایم تر اتو انجام بدهید.

کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای سفارشی دوز

کراوات سوزندوزی چلیپا سرمه ای سفارشی دوز می باشد. به همین دلیل باید مدت زمانی حدود دو الی سه هفته را برای آماده سازی آن مد نظر قرار دهید. پس اگر به زودی تولد دوستی عزیز یا مناسبتی خاص و مهم پیش رو دارید، همین الان برای سفارش این کراوات شیک اقدام کنید.

سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ سوزن دوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن

کراوات سوزندوزی هانُل _ کراوات سوزندوزی ا شهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن _ کراوات سوزن دوزی اشهن

فروشگاه گلدن هاوس

نمایش همه جمع کردن